Strona Główna BIP Strona Główna
Zadania WKU
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej; administrującym na terenie powiatów: mińskiego i węgrowskiego.

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. 2014 r. poz. 1433) do zadań wojskowych komendantów uzupełnień należy:

 1. Zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez:
 • kierowanie przygotowaniem Wojskowej Komendy Uzupełnień do wykonywania czynności związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej i zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,
 • planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej.
 1. Administrowania rezerwami osobowymi, w tym:
 • uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • nadanie przeznaczeń osobom uznanym za zdolne do czynnej służby wojskowej, 
 • kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do powiatowych komisji lekarskich albo wojskowych komisji lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powołanie do czynnej służby wojskowej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej,
 • przeprowadzenie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • orzekanie o udzielaniu odroczenia osobie podlegającej odbycia zasadniczej służby wojskowej (przeszkolenia wojskowego),
 • przenoszenie do rezerwy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
 • nadanie przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,
 • reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,  
 • gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby uzupełnienia Sił Zbrojnych,
 • sporządzenie analiz stanu zasobów rezerw osobowych, 
 • prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej,
 • udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą osób, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP,
 • współpraca z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji (jednostek zmilitaryzowanych) w zakresie uzgodnienia możliwości nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek żołnierzom rezerwy;  
 1. Wykonania świadczeń na rzecz obrony poprzez:
 • prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych danych,
 • administrowanie zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w ewidencji wojskowej komendy uzupełnień, jak również prawidłowe ich wykorzystanie na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia,
 • organizowanie przy współudziale organów administracji publicznej kontroli stanu technicznego środków transportowych i maszyn u posiadaczy wydzielających je do jednostek wojskowych,
 • organizowanie wykorzystania zasobów paliw płynnych utrzymywanych w stacjach paliwowych do pojazdów przekazywanych z gospodarki narodowej;
 1. Współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym:
 • utrzymanie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa,
 • współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze działania wojskowej komendy uzupełnień,
 • sporządzenie i przekazywanie w razie potrzeby wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) imiennych wykazów osób, podlegających kwalifikacji wojskowej, które należy wezwać przed powiatową komisję lekarską,
 • utrzymywanie ścisłej współpracy z odpowiednimi organami Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu w zakresie kierowania osób podlegających odbyciu zasadniczej służby wojskowej do odbycia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych;

 1. Udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
   
   
 2. Udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowej komendy uzupełnień poprzez:
 • uczestniczenie, w razie potrzeby w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu ( miasta na prawach powiatu) i gminy na administrowanym terenie,
 • przedstawienie szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego wniosków i materiałów do prowadzonej przez wojewodę analizy zagrożeń w poszczególnych powiatach oraz zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
 1. Promocja obronności i służby wojskowej przez:
 • współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we współdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych na administrowanym terenie,
 • organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach oraz w ramach uroczystości i imprez rozrywkowych realizowanych na administrowanym terenie,
 • współpracę z powiatowymi urzędami pracy.