Strona Główna BIP Strona Główna
Uposażenie
 

 

UPOSAŻENIE I INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE
ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

UPOSAŻENIE ZASADNICZE (BRUTTO)

szeregowy - 2 900,00;  starszy szeregowy - 2 960,00;

kapral - 3 370,00;  starszy kapral - 3 430,00;

Rozporządzenie MON  z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

DODATEK ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Po 3 latach 3% należnego uposażenia zasadniczego

 Za każda kolejne 3 lata + 3%

Po 15 latach za każdy kolejny rok + 1% (max. 35%)

 DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE

W wysokości uposażenia otrzymywanego w dniu 31 grudnia roku poprzedniego.

GRATYFIKACJA URLOPOWA

Gratyfikacja urlopowa naliczana jest na każdego członka rodziny.

ŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE

Przysługuje w przypadku braku kwatery.

NAGRODY PIENIĘŻNE I ZAPOMOGI

 Nagrody pieniężne można otrzymać za uzyskanie wyróżniających wyników w służbie lub wykonywanie dodatkowych zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe.
W przypadkach zdarzeń losowych, długotrwałej choroby członka rodziny, dotknięcia skutkami klęsk żywiołowych, można otrzymać zapomogę pieniężną.

         DODATKOWE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA