Strona Główna BIP Strona Główna
Uprawnienia
 

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

UMUNDUROWANIE

Żołnierzom zawodowym przysługuje bezpłatne umundurowanie
i wyekwipowanie wg obowiązującego standardu, w tym umundurowanie polowe, wyjściowe i galowe, obuwie, oporządzenie oraz bielizna osobista. Mundury po upływie okresu używalności podlegają wymianie a na zakup bielizny osobistej, ubioru sportowego oraz zakup drobnych sortów mundurowych żołnierz otrzymuje w każdym roku ekwiwalent pieniężny.

ZAKWATEROWANIE

Żołnierzom zawodowym przysługuje osobna kwatera lub świadczenie mieszkaniowe. Należności za przeniesienia służbowe, ryczałt za dojazdy do nowego miejsca służby i dodatki za rozłąkę. Podstawowym zakwaterowaniem szeregowych zawodowych są wspólne kwatery stałe – bezpłatne. Zakwaterowanie tymczasowe w internatach jest częściowo odpłatne.

URLOP WZPOCZYNKOWY I URLOP DODATKOWY

Każdemu żołnierzowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze

26 dni roboczych w roku

Dodatkowo za długoletnią służbę przysługuje urlop w wymiarze:

po 15 latach - 5 dni;  po 20 latach - 10 dni;  po 25 latach - 15 dni

URLOP AKLIMATYZACYJNY

Należy się żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do służby poza granicami kraju, po zakończeniu służby w ramach tego skierowania

URLOP NAGRODOWY

 Za uzyskanie wyróżniających wyników w służbie lub wykonywanie dodatkowych zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe.

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY

Przysługuje żołnierzowi w przypadku śmierci lub choroby członka najbliższej rodziny, ślubu żołnierza, urodzenia dziecka  oraz innych okoliczności uzasadnionych ważnymi względami rodzinnymi lub osobistymi.