Strona Główna BIP Strona Główna
Wykaz załączników do wniosku
 
WYKAZ DOKUMENTOW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI
DO WNIOSKU O POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
 
ü życiorys;
 
ü odpis skrócony aktu urodzenia;
 
ü odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie  wykształcenia jakie jest wymagane na stanowisku służbowym o które ubiega się kandydat;
 
ü informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny (do pobrania w sądach okręgowych lub w KRK: 00-454 Warszawa ul. Czerniakowska 100);
 
ü zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki,
o możliwość wyznaczenia na stanowisko służbowe
w Jednostce Wojskowej;
 
ü inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.