Strona Główna BIP Strona Główna
RODO
 

RODO

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim z siedzibą:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim
ul. Piękna 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

adres e-mail: wku.minskmaz@ron.mil.pl

tel. 261-353-440

w/w. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO, prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.
 • W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 • Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.).