Strona Główna BIP Strona Główna
Kryteria naboru
 

KRYTERIA NABORU

 

Zasady Ogólne

Żołnierze zawodowi stanowią kadrę Sił Zbrojnych i dzielą się na:

v   korpus oficerów zawodowych;

v   korpus podoficerów zawodowych;

v   korpus szeregowych zawodowych;

 

Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako:

v   służbę stałą;

v   służbę kontraktową;

 

W korpusie oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych można być powołanym do służby stałej lub służby kontraktowej.

 

W korpusie szeregowych zawodowych powołuje się wyłącznie do służby kontraktowej.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

v   do służby stałej - na czas nieokreślony;

v   do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie;

 

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 do 6 lat.

 

 

Kto może zostać żołnierzem zawodowym?

Warunki i zasady powoływania do zawodowej służby wojskowej określa znowelizowana ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (obowiązuje od 1 stycznia 2010r.)

Żołnierzem zawodowym może być osoba:

v   posiadająca obywatelstwo polskie;

v   o nieposzlakowanej opinii;

v   której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości;

v   posiadająca odpowiednie kwalifikacje;

v   posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

 

Do zawodowej służby wojskowej można powołać żołnierza służby kandydackiej po ukończeniu studiów lub szkoły wojskowej albo po odbyciu szkolenia wojskowego w uczelni wojskowej lub ośrodku szkolenia, a także żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową i posiada przydatne w korpusie osobowym przygotowanie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności i spełnia niżej przedstawione kryteria.

W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH.

Można powołać żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył, co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej (szeregowego lub starszego szeregowego).

 

W KORPUSIE PODOFICERÓW ZAWODOWYCH.

Do służby kontraktowej można powołać podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

Do służby stałej można powołać podoficera służby kontraktowej, spełniającego określone w ustawie warunki oraz podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

v   posiada ukończoną szkołę średnią,

v   posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

v   pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

 

W KORPUSIE OFICERÓW ZAWODOWYCH.

Do służby kontraktowej można powołać oficera rezerwy, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby;

Do służby stałej można powołać oficera służby kontraktowej, spełniającego określone w ustawie warunki oraz oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

v posiada dyplom ukończenia studiów wyższych,

v posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

v pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową