Strona Główna BIP Strona Główna
Zasady rekrutacji
 

REKRUTACJA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe, przy czym żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po odbyciu czynnej służby wojskowej (zasadnicza służba wojskowa, przeszkolenie wojskowe, służba przygotowawcza, zawodowa służba wojskowa, służba kandydacka)i w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.
Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych stanowią żołnierze rezerwy do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt lat życia.

Przydział kryzysowy nadaje się na okres od dwóch do sześciu lat, z możliwością jego ponownego nadania. Przydziały nadaje oraz uchyla wojskowy komendant uzupełnień, w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, między żołnierzem rezerwy (żołnierzem w czynnej służbie wojskowej), który złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.

Kontrakt może być zawarty z żołnierzem, który spełnia następujące warunki:

  1. nie był przeznaczony do służby zastępczej;
  2. nie był karany za przestępstwo umyślne;
  3. posiada wykształcenie co najmniej: gimnazjalne - przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych; średnie - przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów; wyższe - przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
  4. posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;
  5. zdał egzamin kończący służbę przygotowawczą;

Dowódca jednostki wojskowej, po otrzymaniu wniosku wraz z aktami sprawy żołnierza rezerwy,  przeprowadza z żołnierzem sprawdzian z wychowania fizycznego oraz rozmowę kwalifikacyjną, a w uzasadnionych przypadkach egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego wymagany na danym stanowisku służbowym oraz umiejętności związanych ze specyfiką danej jednostki wojskowej, a następnie, w przypadku zaakceptowania kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy zawiera z nim kontrakt. Kontrakt zobowiązuje żołnierza rezerwy do odbywania ćwiczeń rotacyjnych (do 30 dni w ciągu roku) oraz odbywania służby okresowej.

Stawka dzienna za ćwiczenia wojskowe wynosi: szeregowy - 81,20zł; starszy szeregowy – 84,10zł; kapral – 94,25zł; sierżant – 100,05zł; chorąży – 107,30zł; podporucznik – 121,80zł;

Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy.

Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z  materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.