Strona Główna BIP Strona Główna
Zasady rekrutacji
 
 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ I UCZELNI WOJSKOWYCH
 
Do szkoły wojskowej może być powołana osoba niekarana sądownie spełniająca łącznie wszystkie wymienione niżej warunki:
 • obywatelstwo polskie;
 • wiek co najmniej 18 lat;
 • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej określone w orzeczeniach wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej;
 • właściwe dla rodzaju szkoły wykształcenie:
- wyższe (tytuł magistra/równorzędny) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do studium oficerskiego;
- średnie z maturą – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne w akademiach wojskowych i w wyższych szkołach oficerskich;
- średnie - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół podoficerskich;
 • inne wymagane specyfiką studiów lub kierunków.
 • pozytywne zaliczenie postępowania kwalifikacyjnego.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej powinna, w określonym terminie: do 31.03 na studia stacjonarne i do 15.05 na studia medyczne (na studium oficerskie są określone inne terminy), złożyć wniosek, życiorys (CV) i inne wymagane załączniki, bezpośrednio do komendanta (rektora) szkoły wojskowe lub do Dyrektora Departamentu Kadr MON (dotyczy studium oficerskiego, studiów medycznych) za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Wniosek można dostarczyć osobiście lub przez inną osobę bądź przesłać na wskazany do korespondencji adres wybranej szkoły. Ponadto należy zarejestrować się na stronie internetowej uczelni.

Najpóźniej do dnia egzaminów należy złożyć komplet dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;
 • zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny,
 • świadectwo lub dyplom stwierdzający wymagane wykształcenie;
 • inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (prawo jazdy, świadectwa lub znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, sportowe, klasy mistrzowskie itp.)

W roku 2016 przeprowadzony będzie nabór do niżej wymienionych uczelni wojskowych:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
Nie prowadzi się rekrutacji  do Szkół Podoficerskich i Ośrodków Szkolenia!
Szczegółowe zasady rekrutacji podane są w innych zakładkach oraz na stronach internetowych uczelni wojskowych.