Strona Główna BIP Strona Główna
Służba kandydacka
 

 

ZASADY OGÓLNE

Służba kandydacka polega na kształceniu i szkoleniu
w szkole wojskowej, a także wykonywaniu zadań służbowych w szkole wojskowej jako jednostce wojskowej. Słuchacze studium wojskowego – kandydaci do korpusu medycznego kształceni są w szkołach niewojskowych a w okresie przerw wakacyjnych odbywają szkolenie wojskowe.

Osoba powołana do służby kandydackiej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest obowiązany stawić się do pełnienia tej służby. Stosunek pracy
z pracownikiem powołanym do służby kandydackiej wygasa
z dniem stawienia się do tej służby.

Kształcenie w szkołach i uczelniach wojskowych jest bezpłatne. Słuchacz otrzymuje bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie, wyekwipowanie oraz uzbrojenie.

Słuchacze objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i korzystają ze świadczeń medycznych na ogólnie obowiązujących zasadach. Przysługują im coroczne bezpłatne badania profilaktyczne oraz bezpłatne szczepienia ochronne.

Kobiecie pełniącej służbę kandydacką, na okres ciąży
i połogu, udziela się urlopu bezpłatnego w wymiarze nie dłuższym niż dwanaście miesięcy.

 

ZASADY POWOŁYWANIA DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

Do służby kandydackiej może być powołana osoba która:

·       nie jest karana sądownie,

·      posiada obywatelstwo polskie,

·      jest zdolna fizycznie i psychicznie do zawodowej służby wojskowej,

·      ma co najmniej osiemnaście lat,

·      ma wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

        O przyjęcie do służby kandydackiej w Akademii Wojskowej lub Wyższej Szkoły Oficerskiej może ubiegać się osoba spełniająca warunki określone powyżej, posiadająca świadectwo dojrzałości.

        Wniosek o powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub w wyższej szkole oficerskie zainteresowany składa do Rektora wybranej uczelni w terminie do 31 marca.

        Wniosek o studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na wydziale wojskowo – lekarskim, kierunek lekarski, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej składa się do Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy w terminie do 15 maja.

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO UPOSAŻENIA
W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ

 

Procent najniższego uposażenia *

Kwota w zł.

Podchorążowie akademii i wyższych szkół oficerskich

Stopień wojskowy

szeregowy
(marynarz)

st. szeregowy
(st. marynarz)

kapral

(mat)

st. kapral

(st. mat)

plutonowy (bosmanmat)

sierżant (bosman)

I rok

35%1015,-

42%1218,-

45% 

1305,-

II rok

40%

1160,-

45%  1305,-

50%

1450,-

55%

1595,-

III rok

45%

1305,-

50%

1450,-

55%

1595,-

60%

1740,-

65%

 1885,-

IV rok

50%

1450,-

55%

1595,-

60%

1740,-

65%

1885,-

70%

2030,-

75%

2175,-

V rok

55%

1595,-

60%

1740,-

65%

1885,-

70%

2030,-

75%

2175,-

80%

2320,-

VI rok** i słuchacze
studium oficerskiego

80% 

2320,-

               

* Aktualna kwota najniższego uposażenia – 2900,00

** Dotyczy żołnierzy pełniących służbę kandydacką na studiach medycznych.

URLOPY W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ

 RODZAJ URLOPU

PRZYPADKI OTRZYMANIA

WYMIAR

Urlop wypoczynkowy

W okresie zimowym

10 dni

W okresie wiosennym

5 dni

Po zakończeniu każdego roku nauki

30 dni

Urlop okolicznościowy

Śmierć lub choroba członka najbliższej rodziny,

do

5 dni

Ślub kandydata

Urodziny dziecka kandydata

Inne okoliczności uzasadnione ważnymi względami rodzinnymi lub osobistymi

Urlop krótkoterminowy w drodze wyróżnienia

Za uzyskanie wyróżniających wyników
w służbie lub wykonywanie dodatkowych zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe

do

10 dni