Strona Główna BIP Strona Główna
Rekrutacja
 

ZASADY REKRUTACJI

Złożenie wniosku przez ochotnika:

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień.

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).
Do wniosku załącza się następujące dokumenty:
  • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
  • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, a oryginały dokumentów, okazuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Postępowanie rekrutacyjne.

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana w WKU komisja rekrutacyjna.

 

Postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają wyłącznie osoby, które złożyły wniosek,
a obejmuje ono:

1)  analizę złożonych dokumentów, oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

2)  rozmowę kwalifikacyjną.

 

Osoby zakwalifikowane otrzymują od Wojskowego Komendanta Uzupełnień kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej, w której określone są: termin rozpoczęcia służy (stawiennictwa) i jej zakończenia, a także nazwa i adres uczelni, szkoły, ośrodka lub jednostki wojskowej.