Strona Główna BIP Strona Główna
Uprawnienia i obowiązki
 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ.

 

 Uprawnienia

 

Żołnierzowi pełniącemu służbę przygotowawczą przysługują wszystkie uprawnienia żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, wyszczególnione w ustawie o powszechnym obowiązku obrony a w szczególności:

- bezpłatne wyżywienie lub równoważnik za wyżywienie;

- umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny

- ubezpieczenie zdrowotne i inne świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby medyczne, inne niż oznaczone znakiem „Rp”;

- prawo do urlopów;

Ponadto ma prawo:

- do bezpłatnego zakwaterowania,

- świadczeń odszkodowawczych

 

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 

Uposażenie żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą wynosi miesięcznie:

na potrzeby korpusu szeregowych - 870zł;

- na potrzeby korpusu podoficerów - 1160zł.

- na potrzeby korpusu oficerów - 1740zł

Po zakończeniu służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 roku 1850zł.)

 

Obowiązki:

- zawieszenie członkostwa w partiach politycznych, związkach zawodowych oraz działalności w ruchach obywatelskich i innych ugrupowaniach o charakterze politycznym;

- obowiązek noszenia munduru i odznak wojskowych w czasie wykonywania zadań służbowych;

- uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą.

Żołnierz uznany za jedynego żywiciela rodziny uprawniony jest do pobierania zasiłku oraz może ubiegać się pokrycie należności i opłat mieszkaniowych.

Rozporządzenie MON z dnia 7 września 2015r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

 

 

Ustawa z dnia 17 grudnia 1974r.o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

Rozporządzenie MON z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych