Strona Główna BIP Strona Główna
WETERANI c.d.
 

BAZA WIEDZY DLA WETERANÓW.
W dniu 30 marca 2012 r. wchodzi w życie „Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa”

W związku z tym, na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej www.mon.gov.pl uruchomiony został specjalny dział poświęcony tej tematyce. Można zapoznać się z treścią dokumentu i aktów wykonawczych, odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, aktualnościami oraz informacjami o polskich stowarzyszeniach skupiających weteranów. Istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących ustawy i aktów wykonawczych. Należy je przesyłać pocztą elektroniczną na adres: weteran@mon.gov.pl. Ustawa przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym wiele uprawnień związanych z ich uhonorowaniem, świadczeniami opieki zdrowotnej i psychologicznej oraz pomocą finansową. (Wojskowy Instytut Wydawniczy).

Ustawa z dnia 19_08_2011r_ o weteranach dzialan poza granicami panstwa.pdf

 

DOFINANSOWANIE LECZENIA ŻOŁNIERZY POSZKODOWANYCH NA MISJACH.
Ukazało się „Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa”.
Rozporządzenie wchodzi w życie 30 marca. Określa ono warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów leczenia w przypadku przekroczenia limitu finansowania ze środków publicznych. Otrzymanie dofinansowania będzie możliwe po złożeniu pisemnego wniosku przez weterana poszkodowanego-żołnierza do szefa jednostki organizacyjnej podległej ministrowi obrony narodowej właściwej do spraw zdrowia za pośrednictwem podmiotu leczniczego zlecającego zaopatrzenie w dany wyrób medyczny. (Wojskowy Instytut Wydawniczy).
PRAWO DLA WETERANÓW
 
Minister obrony narodowej podpisał 23 marca kolejne akty wykonawcze do ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Rozporządzenia dotyczą dokumentów uprawniających do korzystania z opieki zdrowotnej przysługującej żołnierzom, pracownikom i weteranom-poszkodowanym, świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane i odpłatne oraz sposobu dofinansowania pobytu w Domu Weterana. 26 marca szef resortu obrony podpisał przedostatnie rozporządzenie do ustawy w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionych żołnierzy lub pracowników.
Wszystkie dokumenty zaczną obowiązywać 30 marca. Zgodnie z aktami wykonawczymi
dokumentem uprawniającym do korzystania z opieki zdrowotnej przysługującej żołnierzom, pracownikom, weteranom-poszkodowanym jest legitymacja osoby poszkodowanej. Na wniosek zainteresowanego wydaje ją minister obrony. Będzie ona zawierała między innymi: dane osobowe poszkodowanego i jego zdjęcie, miejsce i termin służby lub pracy poza granicami państwa, miejsce służby w kraju oraz kod schorzenia. W przepisach wskazane zostały także podmioty prowadzące w imieniu ministra procedury związane z finansowaniem kosztów leczenia. Uprawnienia mają szef jednostki organizacyjnej podległej MON właściwej do spraw zdrowia oraz dysponent środków budżetu państwa prowadzący tego rodzaju płatności. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi finansowania ze środków publicznych opieki zdrowotnej, wówczas instytucje odpowiedzialne za leczenie zobowiązane będą do zasięgnięcia opinii konsultanta wojskowej służby zdrowia lub konsultanta krajowego w dziedzinie, z którą związane jest leczenie. Minister wskazuje także, że Dom Weterana, powstały w 23 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Lądku-Zdroju, jest miejscem, gdzie poszkodowani mogą otrzymać kompleksową rehabilitację i opiekę długoterminową. Ich pobyt w Lądku będzie dofinansowany ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji MON. Wysokość dofinansowania ustalona zostanie na podstawie wzoru, w którym pod uwagę bierze się koszt utrzymania osoby w ośrodku opieki, kwotę otrzymywaną na osobę uprawnioną z NFZ oraz opłatę za pobyt ponoszoną przez osobę
uprawnioną. Żołnierz lub pracownik może otrzymać także dofinansowanie z budżetu MON na zakup leków stosowanych w leczeniu urazów i chorób nabytych podczas służby poza granicami państwa. (Wojskowy Instytut Wydawniczy).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŚWIADCZENIA DLA WETERANÓW
Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia, potwierdzającego udział
w działaniach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami państwa, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (DzU nr 205, poz. 1203), proszone są o składanie wniosków na formularzu dostępnym na stronie internetowej Centralnego Archiwum Wojskowego www.caw.wp.mil.pl w zakładce Udostępnianie/ Formularze (Wojskowy Instytut Wydawniczy).